29 Nisan 2017 Cumartesi

Ortadoğuda Kürtlere emperyalizmin oynattığı acıklı şov “Amerikan Füzelerini Konuşalım” Tiradından Fışkıran Sorular: Bizim Kürtler Slavofil mi Zapadnik mi Kürdist mi Yoksa Nihilist mi ya da Yoksa Otaçağa Yönelişin Modern bir Resmi mi? Ve Bu Resmin Prototipi Pek “Slavsever” BORGA mı?
Bir süre önce, bu forumda, yani adında ”sosyalist” yazan, içinde ise sosyalist düşüncenin üzerine cirit atma yarışı yapan “birbirini bilen kırk kişi”nin, yani karanlığın ideolojik tetikçilerinin “tartışma tiyatrosu” oynadığı “Sosyalist Forum”da, bazılarınca“SSCB’nin yerine konulduğu”na hükmedilen Rusya’nın yerinde deyişiyle, Trump açısından Amerikanın bir iç politika oyunu olduğunun çok net olarak görüldüğü, Suriye’nin, ABD yetiştirmesi dinci çeteleri bertaraf etmek üzere konuşlandırdığı askeri üslerin üzerine fırlattığı ABD damgalı füzeler etrafında, gerçeklerle ilgiyi,alakayı kesmenin sinsi bir vaveylası koparılmıştı!
Ben bu sinsi ve acz içindeki “tartışma” tiyatrosuna “ABD FÜZELERİNİ kONUŞALIM” tiradı adını verdim, tarihe böyle not düştüm demek istiyorum!
Esad’ın kimyasal bomba fırlattığına inanmanın ve inandırmaya çalışmanın, açık olmayan, yani sinsi bir ahmaklık gösterisi olduğunun görülmüş olması ve ortada bir savaş olmadığının, acz içinde bir emperyalist savaş show’u olduğunun akıl taşıyanlarca ve kendi akıllarıyla fikir yürütenlerce görülmüş, anlaşılmış olması bir yana;16 Nisan'dan sonra Ezilen ve sömürülen halkların, sınıfların üzerine çöreklenmenin ifadesi olacak olan bir otokratik “Başkanlık sistemi”ne kesin gözüyle bakıp dört gözle yolunu bekleyen aklıevvellerin, bu ihtimali önlemenin ifadesi olan “HAYIR”ı nafile çaba gördükleri için, “bunu konuşmayalım, ABD FÜZELERİNİ kONUŞALIM” tiradına dört elle sarılıp üfürdükleri üfürükleri iplere dizerek, aklıevvelleri sıra, zevahiri kurtaracaklarını sandıklarını ki, asıl nafile çabanın bu olduğunu; ama gerçeklere beddua ederek gerçekleşeceğine inandıkları bu nafile çabanın gerçek olması durumunda, Kürt halkına ve Türkiye’nin Kürt-Türk bütün işçi ve emekçilerine uzun yıllar taşıyacakları ateşten bir gömlek giydirileceği gerçeği ile ilgilerinin, alakalarının hiç olmadığını da gördük ve anladık!
Şimdi, bu gerçekle ilgi ve alakaları olmayan aklıevveller, bu gerçeğin korkusunu iliklerine kadar yaşadıkları için ilgileri ve alakaları eksik olmayanların, bu gerçeği, yani “HAYIR”ın nafile çaba olmadığını görmezden gelmediklerini ve içine “HAYIR” atılan sandıklardan bir tavşan misli “EVET” çıkmasına talim ettiklerini ama “HAYIR”ı kovamadıklarını gördükleri için sevinçlerinin buruk kaldığını da görebiliyoruz!
Tıpkı, Slavofil (belki de panslavist demeliyiz) BORGA'nın yâd ettiği Slavseverlerin ve panslavistlerin ütopyalarında olduğu gibi, masanın devrilmesinden önceki müzakere sürecine dönmenin ütopyası ile gözleri kör olmuş gibiydi.
Panslavizm mi? Felsefe olmaktan çıkıp politika olmaya dönüşen Slavseverliğin bir halidir; tıpkı panislamizm, pantürkizm gibi!
O kadar kör olmuşlardı ki, müzakere masasındayken görmedikleri faşizmi, masa devrildikten sonra, hem de feryat figan görmekle birlikte, yine de bu aynı faşizmden “kurtuluş” için şifa geleceğine inanarak, her taraflarından ikircim ve buna bağlı köylü kurnazlıkları akan tutumlarından vazgeçmemişler, vazgeçmeye niyetleri olmadığını göstermişlerdi!
Bu körlüğe katkı, “Bir meselenin esasını gizleme derdi olmayan, onun içindeki yan sonuçlardan herhangi birini öne çıkarmaya kalkmaz” diyen ve asıl meselenin esasını gizlemek için meseleyi “Slavsevmezliğe” indirmeye çalışan “Slavsever” BORGA’dan gelmişti!
Bu tür katkıları, üfürüklerin filozofu BORGA bey hiçbir zaman esirgememiştir!
Yani göz göre göre, hatta dillerinden düşürmeye düşürmeye, burunlarının ucundaki gerçeklerle taban tabana zıt ve çok uzak geçmişte kalan, başka ifadeyle geçmişe yerleştirilmiş bir toplumsal idealin düşünü kurmakla kalmayıp, üstelik gerçek imiş gibi bütün gerçekleri karartmaya çalışarak, dünya âleme dayatmışlardı ve görünen o ki, dayatmaktan vazgeçmeyeceklerdir!
Yani, tıpkı Slavseverler gibi, geleceğin bir toplumunun özenle düşünülüp kurulmuş bir modeli anlamında bir ütopyayı değil; geçmişin çoktan yitip gitmiş bir ideal toplumuna duyulan derin özlemi ya da düşü üzerinden, tekelci sermayenin gerici milliyetçiliğinin öteki yüzü olan Kozmopolitizmi ve ulusal-nihilizmi dayatmakta kararlı görünüyorlar; yani hâlâ özünü sınıfsal ilişkiler belirleyen Proletarya enternasyonalizminin yerine, özünü ulus-üstü, sınıf üstü ilişkilerin belirlediği kozmopolitizmi ve ulusal nihilizmi koymakta kararlı görünüyorlar; gericilikleri ve dincilikleri cabasıdır!
Yani, büyük emperyalist güçler arasında yer alan burjuvazinin egemen olan bölümünün, egemenliği altındaki ya da egemenlik altına almak istediği küçük ve daha da küçültmek istediği halkları denetimi altında tutmasını kolaylaştırmak için, tüm emekçileri ”ulusal değerlere, ulusal özgürlüğe ve bağımsızlığa bel bağlamanın anlamsız olduğuna”, “direnmesinin beyhude olduğuna” inandırmaya çalışmak ve böylece Kürt-Türk bütün halkları, emperyalizmin gerçekte yabancı halkları egemenlik altında tutabilmek için kullandığı kozmopolitizm ve ulusal-nihilizm silahının karşısında savunmasız bırakmak için “demokratik” sosuna batırılmış, yer yer “sosyalizan” renkle parlatılmış bir geri ve gerici aşiret komünü üzerinden, dünya âleme, Kürt renginde bir sınıf ve ulus üstü ideolojiyi dayatmışlar ve hâlâ bu dayatmanın ısrarcı muhipleri olacakları anlaşılmaktadır!
Kendilerinin pek sevdiği böyle bir Kürtseverliği dayatanların, bu dayatmayı kabul etmeyenleri “Kürt düşmanı” ya da “Kürt-sevmez” ilan edenlerin Slavofil halet-i ruhiyeleri elbette anlaşılır bir şeydir; fakat bu halet-i ruhiye, akıl taşıyanların ,”Kürt düşmanı” ilan edilme korkusu ile kabul edebilecekleri bir şey değildir!
Velhasıl, bu dünya âlemi, bin yıl sürecek ve Ortaçağ renkleri ile donatılmış bir PAX’ın içinde, huzurla ve sulh içinde gütmeyi, iliklerine kadar sömürmeyi, palazlanıp da palazlanmayı kafalarına koymuş olup, Kürtleri de bunun bahanesi ve maşası yapıp, hızlı adımlarla oyun kurup oyun bozarak, kısa kalan adımlarını geri çekip, daha uzun atmanın planlarını yaparak ama en çok da bir “Kürtseverlik” türküsü tutturarak, Kürt renkli bir atlama tahtasıyla içinde bizim de yaşadığımız bu geniş coğrafyanın halklarını dönüştürmeye, devletlerini parçalayarak kendine vilayet yapmaya çalışan dünyanın en kara sicilli emperyalist bezirgânının şefkatli kollarında, geçmişte kalmış bir “kabile partizanlığı” ile Kürt parçalarının hem sahte “kahraman”ı ve hem de emperyalizme dost bir despotu olmakta yarış etmekte ve Kürt halkına onursuz bir barışı, onursuz bir köleliği, onursuz bir reddi, yani Amerikan damgalı bir ulusal nihilizmi ve kozmopolitizmi dayatmakta, bunun için bütün gerçeklere ve daha çok da bu gerçeklere sahip çıkanlara, yine Amerikan damgalı bir dünya devleti ya da hükümeti adına, kısaca “yenidünya düzeni” adına savaşmakta kararlı oldukları, bu dünya âlem tarafından daha bir açıklıkla görülmüştür!
İşte Berkeley'in komiği BORGA beyefendinin kutudan çıkarıp gerçeklerin üzerine fırlattığı Slavofilizmin kıymet-i harbiyesi buradadır; Yani Kürtlerin Amerikan emperyalizminin politikalarıyla senkronize olan politikalarını ve tutumlarını eleştiren herkesi “Kürt düşmanı” göstermek, en azından meseleyi Kürtsever olmakla - olmamak eksenine sürükleyerek gerçekleri örtmek içindir!
Slavofilizm mi?
Etimolojik anlamı,”Slavları sevmek”tir.
Bu yüzden Kürtler, Batının her şeyinden, en çok da olmayan “demokrasi”sinden medet umma konusunda yarış ederlerken, “Slavları sevmemek” olarak nitelendirdikleri ve daha traji komiği Kürtlere en küçük bir eleştiri ile bile karşı çıkanları içine doldurdukları Batıcılık(zapadniçhestvo) ve “Kürtleri sevmemek” yaftası üzerinden romantik eleştiriler yönelterek dayattıkları Slavseverlerden daha dar görüşlü olan bir kabile partizanlığını kabul ettirmek için “Kürtleri sevmeyen ölsün” yaklaşımını gütmüşler ve hâlâ da bu yaklaşımı bırakmamaktadırlar!
Yani, sadece bu değil elbette ama çok zaman bütün meseleyi “Kürtleri sevmek” ya da “sevmemek” meselesine indirgemiş ve indirgemeye devam etmektedirler!
Tıpkı Slavseverler gibi, özgürlüğün, politikadan özgür olma, yani inancın ve geleneğin yazılı olmayan yasalarına göre yaşama ve devletin “çiğneyemeyeceği” bir ahlak alanında, kişinin yeteneklerini tam olarak geliştirme hakkı olduğu yaklaşımını referans almakta ve halkın siyasal olaylara etkin olarak katılmasını gerektiren siyasi özgürlük’ü reddetmekte, hatta bununla cenk etmekte, en azından cenk edenlerin ellerini kuvvetlendirmektedirler!
Her türlü siyasal ve hukuksal ilişkiyi özünde kötü saymak ama bu ilişkilerin de paçasını bırakmamakla birlikte, salt güvene, görüş birliğine dayanan eskide kalmış bir köy komününde somutlaşan komünal ilkeleri referans almaktadırlar; yani fetişleştirilmiş bir kabile partizanlığı yapmaktadırlar; başka ifadeyle yitip gitmiş bir ideale yani geçmişin ideal toplumuna duyulan ülküleştirilmiş bir özlemin partizanlığını yapmaktadırlar.
Bir nevi, yitip gitmiş bir ideal toplum düşü üzerinden, mağduriyet şemsiyesi yaratmaya çalışmaktadırlar!
Bu yüzden, sürekli “kandırıldıkları” ama bol bol “söz”ler aldıkları müzakere masasının devrilmesiyle birlikte, hayal kırıklıkları bir yana, “sözlerin tutulmadığı” yollu feryat figan ağıt yakmaktan helak olmuşlardır; ama ne masanın öteki tarafından, velhasılı kelam, ne konuşlanmasının zirvesine yaklaşan dinci-gerici 12 Eylül faşist diktatörlüğünden; ne de bugüne kadar ezilen ve sömürülenlere yaptıkları, bundan sonra yapacaklarının teminatı olan onca zaman ezilen ve sömürülenlerin kana susamış nesnel bir düşmanı olan ABD-AB emperyalizminin “dost” belledikleri ellerinden kurtuluş emellerine şifa bulacaklarını sanmaktan vazgeçmemişler ve vazgeçmemektedirler!
Bu yüzden, dinci-gerici 12 Eylül faşizmine ve elbette ABD-AB emperyalizminin, kestaneleri ateşten aldırma çerçevesinde sürdürdüğü oyunlarına dur diyebilmenin kapısını açmanın bir anahtarı olacak olan “HAYIR”ı konuşmak yerine, oldum olası halk düşmanı olan Amerikan emperyalizminin “dost” elleriyle, oldum olası kapkara olan ”Kürtsever” ya da “halksever” vicdanıyla ve oldum olası sadece kendi çıkarına kullandığı “köylü kurnazlığı”yla ve yine kendi çıkarına yarattığı dinci- gerici çeteleriyle oynaşmak, sıkışmışlığını aşmak ve içerde yükselen fırtınayı dizginlemek için çaresizce fırlattığı füzeleri konuşmak ve lafı “bu füzelerin Amerikan damgalı Kürt ‘kurtuluşu’na şifa olacağına” getirmek için laf üstünde laf bırakmayan bir tiyatro sergilenmiştir!
Bu tiyatroyu başlatan ve asıl gerçeği “Füzelerin reklamına” indirgeyen Karataş adlı üyenin ortaya serdiği “doğrular” ise, hem tam değildir ve hem de, gerçeklere sahip çıkarak gerçeklerin önündeki engelleri engellemenin ifadesi değildir; yani gerçeklerle taban tabana zıt “doğruları”ın, yani sinsi yalanların ipliğini pazara çıkarmak için güç toplamanın ve “doğru” yanılsamasıyla dayatılan yalanlara karşı savaş vermenin ifadesi olmamıştır!
Tıpkı geçmişte olduğu gibi günümüzde de devam eden totolojilerle, herkesçe malum olan ya da iliklerine kadar hissedilen nesnel gerçekliğe sahip çıkıp, ona karşı engel teşkil eden gerçek dışı oyunların karşısında durma katsayısını yükseltmeye değil, tam tersine bu nesnel durumun korkutucu, tehdit edici karakterine biat etme ve/ya da karşısında sessiz kalma katsayısını yükseltmeye hizmet edilmiştir!
Böylece, bu nesnel durumun somutluğunu tahlil edip, yani soyutlayıp, bu nesnel durumun somutluğunda boylu boyunca uzanan ve bulunup çıkarılmayı bekleyen tehlikelerle fırsatların uzlaşmaz karşıtlık içindeki diyalektik bütünlüğünü ortaya çıkararak gözler önüne serip, bu uzlaşmaz karşıtlığın bu aynı nesnel durum içindeki güçler dengesinin eğilimine bağlı olan ve tehlikelerle yan yana olan fırsatları öne çıkarmak ve gücünü kuvvetini, gerçekleşebilme katsayısını artırma olanak ve formüllerini açığa çıkararak, güçler dengesindeki eğilimin fırsatlar lehine güçlenmesini sağlamanın asıl mesele olduğu gerçeğinin ıskalanmasına hizmet edilmiştir!
Yani, anlatılmasının gerekli olduğu yadsınmayan Ortadoğu ve Kafkaslarda Amerikan damgalı bir düzenin kurulmasındaki sıkışıklıkları aşmaya yönelik olarak fırlatılan Amerikan damgalı füzelerin, belki de ondan daha gerekli olan ama ondan kesinlikle ayrı olmayan bir “HAYIR” eğilim ve iradesinin üzerini örtmenin ve Amerikan emperyalizminden ayrı olmayan bir dinci-gerici 12 Eylül faşist rejiminin taşıdığı gerçekliği ters yüz etmenin aracı yapılmasına sessiz ve seyirci kalınmasına hizmet edilmiştir!
Diğer yandan, somut tahlilinin yapılmasındaki güçlükleri önemli oranda ortadan kaldırılmış bir nesnel durumun taşıdığı bütün gerçekliklerin, diğer yanıltıcı torbalar yanında, “slavsever” ya da “zapadnik” , “Kürtsever” ya da “Kürt-sevmez” çuvallara doldurularak, gerçekliğinden uzaklaştırılmasına da izin verilmiştir!
Ve böylece, somut durumun taşıdığı gerçekliğin ve bu gerçekliğin belirleyeceği fırsatların üstünün örtülemeyeceğini bizzat bu gerçekler gösterdiği halde, en sonunda, “onca fırsat ziyan edildi, varsın ‘HAYIR’ fırsatı da ziyan olsun; bu irade kazansa ne olur, kazanmasa ne olur; egemenler bir kere diktatörünü tayin etmiş; bunu değiştirmeye kimse muktedir olamaz; öyleyse en akılcı tutum, ‘HAYIR’ eğilim ve iradesinden uzak durmak, tartışmasına bile girmemek; hatta ‘HAYIR’ iradesinin kazanacağına bile inanmamak ve ‘EVET’eğiliminin güçlenip kazanmasına göz yummaktır; öyleyse daha da iyisi, ya egemenlerin oyununa dâhil olmak, ya da bu olmazsa, hiçbir şey yapmayarak, egemen sınıfların oyunları önünde eğilerek sessiz kalıp teslim olmaktır” noktasına gelinmiştir!
Ancak bu, tarihe, gerçekler karşısında azc içinde olup da mangalda kül bırakmayanların halet-i ruhiyesini gösteren bir tuhaf ve tuhaf olduğu ölçüde bilinçli bir anomali olarak kaydedilmiştir!
Oysa başarmak, kazanmak, zafere ulaşmak için ilk şart, bilimsel bir iyimserlikle buna inanmak, bu inançla gerçeklere sıkı sıkı sarılmak ve bu gerçeklerin içindeki fırsatları bulup çıkarmak, tehlikeleri savuşturmanın ve fırsatları egemen kılmanın formülünü ortaya koymaktır!
Bu nokta ise, sözün bittiği yer değildir; bu noktaya kadar onca gerçeklikle bağlı sözlere rağmen kitlelere bilincin verilememesinin müsebbibi olan, bitmiş tükenmiş sözlerin ipliğini pazara çıkarmak ve sözle verilememiş bilincin eylemli bilinç olarak kitlelerin zihnine girmesi için, sözün bittiğinin sanıldığı bu noktada, sözlere içerilmiş politikanın, ideolojinin, teorinin şiddet katsayısını yükseltme noktasıdır!
Ancak böyle, tam da tarihin böyle dönemeçlerinde, teslim olmak yerine direnmek ve bu direncini yönetecek örgütü ile buluşmak ya da örgütünü bulup çıkarmak eğilimi göstermesinin işaretlerini veren kitlelerin boyun eğmeye, teslimiyete, çaresizliğe ve örgütsüzlüğe itilmesine engel olunabilir ve kitlelerin, kendi kaderini tayin etme hak ve iradesinin yalnızca kendilerinin, kendi güçlerinin eseri olacağı gerçeği ile yüzleşmesi ve bu gerçeğe sıkı sıkıya sarılıp, kurtuluşuna ciddi kapılar açması sağlanabilir!
Reformizm mi, devrim mi, karşı-devrime hizmet mi?
Devrim” sözcüğü ile “Rojava” (Batı)sözcüğünü bir araya getirerek Rojava’da bir “Kürt devrimi” olduğu yanılsamasını pompalamak ise, “son derece ahmakça bir sahtekârlıktır” demeye dilim varmadığı için, kandırmacadır diyorum ki, bir devrimin, halka dayanarak değil de, o devrime cepheden ve müzmin bir düşmanlıkla engel koyması, saldırması, boğmaya çalışması tabiatının gereği olan bir emperyalizmin gücüne ve “dost” luğuna dayanarak mümkün kılınabileciğine kimseyi inandıramaz!
Devrimci”liği bir “politik akım” sanan bazı “çokbilmiş” cahillerin “devrim” deyince anladığının "Köhnemiş üretim tarzından yeni bir üretim tarzına geçiş" olduğu yollu vaazlarına ise, ancak “inanıyorum öyleyse doğru söylüyor” şeklindeki yönetim doğmasına esir edilen ya da gönüllü biat eden faniler inanırlar.
Çünkü bu vaazda ikna edici bir doğruluk yoktur; zaten devamındaki vaaz bunu kendi çelişik kurgusu ve vurgusu ile apaçık göstermektedir:
(Vurguya dikkat edelim; büyük harfle başlayan )”Devrimcilere göre, Kapitalist üretim tarzına alternatif üretim tarzı ve kapitalizmin çöküşü ile iş bu üretim tarzına, yani Komünal üretim tarzına geçilir”miş.
Dahası da var, Öyle ise "Köhneye karşı verilen mücadele devrim değil mi?” imiş!
İkisinde de bir devrim görülmediğini, kurgulanan ve vurgulayan demagojik cümlelerin bizzat kendileri gösteriyor.
Sözü edilen “komünal üretim tarzı”nın geçmişte kalmış bir idealin ütopyası olması bir yana, ortada çökmüş ve yıkılmış bir kapitalizm de yoktur; çökmüş bir kapitalizm üzerine inşa edilen komün de yoktur; başka ifadeyle ortada geleceğin bir toplumunun özenle düşünülüp kurulmuş modeli anlamında bir ütopya da yoktur; hatta kapitalizme alternatif olabilecek bir ortakçı düzenin düşü bile yoktur; ama gidecek başka yeri kalmadığı için, geldiği en son noktada, önünde tüm korkutuculuğuyla duran sosyalizmi, bu geldiği noktadaki güçsüzlüğüyle aşamayacağı, bertaraf edemeyeceği için, çareyi bir ortaçağ düzenine tornistan yaparak sosyalizmi ve korkusunu uzaklaştırmakta bulan emperyalist kapitalizmden bağımsız olmayan bir tekelci kapitalist düzen ile korelâsyon kurup, politikalarıyla senkronize hareket ederek cehaletle donatılmış, etnik ve/ya da tarikat türünden bir Tanzimat öncesi karanlık düzenin kurulmasına ki bu bir karşı-devrimdir, hizmet aşkı vardır!
Diğer yandan ortada,“köhnemiş, can çekişen bir sömürü düzenine karşı, onu yıkıp, yerine yenisini, ortakçı bir düzeni koymak üzere verilen Kürt renkli bir mücadele” hiç ama hiç yoktur; daha doğrusu Kürtler, bu hep var olan mücadelenin içinde yokturlar; öyleyse kendiliğinden ve hem de iki kere anlaşılır ki, ortada ne bir devrim, ne de bir sürekli devrim vardır; olsa olsa, verilen mücadelenin niteliğine bağlı olarak, reformist bir “mücadele” vardır ki, reformist bir “mücadele” devrim olmadığı gibi, bundan devrimin çıkmayacağı da apaçık bir gerçekliktir; reformizm ise devrimci mücadelenin önündeki en sinsi engeldir!
Ayrıca, Kürt sorununun, devrim yolunu tıkayacak bir reformist yoldan çözülmesi, egemen sınıfların, başka ifadeyle ezen ulusun egemenlerinin tam da istediği bir yoldur ki onca yıl bunun kavgasını verdiği için Kürt renkli bir devrim yolunu tıkamak için en çok şiddet içeren politikaları izlemiş ve dayatmış ve sonunda Kürt siyaseti de ulusak kurtuluş hareketi de bu reformist yola girmiştir; oysa bunun için onca kanın dökülmesine hiç gerek olmadığı kendiliğinden anlaşılır bir açıklıktır!
Dökülüyorsa ortada bu reformist yolu her iki tarafın işçi ve emekçilerine, ezilen halklarına devrim gibi, devrimci bir mücadele gibi göstermek için sürdürülen bir kanlı savaş show’u var demektir!
ABD emperyalizminin Afganistan’da sosyalizmin önüne bir tampon misli diktiği yetiştirmesi Taliban misli, Kürt kurtuluşunun devrimci yolunun önüne, “ılımlı islam” politikasına uygun olarak diktiği; başka ifadeyle ABD emperyalizminin 40-50 yıldır hazırlandığı “BÜYÜK KÜRDİSTAN” kuruculuğunu garanti etmek için yarattığı ve büyüttüğü bir gerici-dinci çete olan IŞİD ve türleri ya da parçaları ile sürdürülen savaş ise, hiç de Rojava’da bir devrim olduğunun işareti de, kanıtı da değildir; aksine olmadığının kanıtıdır!
Çünkü Kürtler bu gerici-dinci çetelerle savaşırken, bunu bir laik refleksle, gericiliğe, dinciliğe, emperyalist bir damga taşıyan “ılımlı” kod adlı bir siyasi islamın “ılımlı” olamayacak denli dinci ve gerici refleksine karşı savaşmıyorlar ( savaşıyor olsaydılar, Türkiye’de devam eden dinci-gerici, osmanik islamik konuşlanmayla senkronize hareket etmez, buna karşı net bir karşı duruş sergilerlerdi); ABD emperyalizminin verdiği sözlere güvenerek, ABD emperyalizminin “Büyük Kürdistan” projesinden fışkıran fırsatlardan daha fazla yararlanmak isteyen ve haliyle ABD emperyalizminin gücünden istim alan dinci-gerici çetelere karşı ve ABD emperyalizminin bu bölgedeki karakol hakkını garantiye almak ve de ABD emperyalizminin “Büyük Kürdistan” projesini sağlama almak için ve buradan fışkıran fırsatları, ABD emperyalizminin “Büyük Kürdistan” projesi ile senkronize bir biçimde kullanmak için savaşıyorlar!
Bu fotoğrafta bir devrim görünüyor mu? Kesinlikle görünmüyor!
Öyleyse ortada bir devrim olmadığı gibi, Kürt renkli bir devrimci mücadelenin de olmadığı, aksine vıcık vıcık bulaşıklık akan bir reformist köylü kurnazlığının olduğu apaçık ortadadır!
Masada müzakere yoluyla, daha çok köhnemiş düzeni tahkim etmek üzere yapılan ve “demokratik” ön eki konulması ihmal edilmeyen “reform”larla ve restorasyonlarla devrim yapmış olmak hiçbir zaman söz konusu değildir!
Böyle bir hüsnü kuruntu, beş yaşında çocuklar için bile alay konusudur!
Hele Altan Tan gibi tescilli ve resmi mürteciler üzerinden dinci-gericiliğe prim vererek, devrim yapmayı bırakalım, devrim ve devrimcilikten konuşmak bile söz konusu değildir!
Köhnemiş düzenlerin ağa babaları olan emperyalistlerin dört koldan saldırısına maruz kalan Afganistan’da olduğu gibi, dinci-gerici çeteler oluşturulup silahlandırılarak iç savaşa sürüklenen bağımsız bir devletin meşru sınırları içinde yaşayan çeşitli halklardan işçi ve emekçileri ezmeyi ve sömürmeyi garantilemek ve emekçileri ile birlikte bu devletin seçilmiş siyasi kadrolarını da bir ortaçağ karanlığı içinde zaptı rapta almak için, hiçbir insani yanı olmaması bir yana, burjuva açıdan da hiçbir meşruiyeti, hiçbir hakkı ve hukuku olmadan saldıran bir emperyalistin “gücü”ne ve “dost”luğuna, ”müttefik”liğine dayanarak, “burası benim” deyip bu emperyalistin bayrağının yanına bayrak dikmek, sonrasında ise aynı emperyalistin yetiştirmesi olan dinci-gerici çetelerin saldırısına maruz kalınca, insanlık adına gene aynı emperyalistten ve müttefiklerinden, işbirlikçilerinden yardım dilenmek, bu aynı emperyalistin silah ve mühimmatı ve askerleri ile bu gerici-dinci çetelere karşı savaşarak “kahramanlık” kazanmak devrimcilik de değildir, devrim de değildir!
Kaldı ki, zaten bu bölgede bir “büyük Kürdistan” kurmak üzere ABD emperyalizminin kırk-elli yıldır, oyun kurup oyun bozduğu sır değildir; bir emperyalist devlet buraya, adı “Kürdistan” olsun, ya da başka bir şey olsun, bir büyük devlet kurmak için giriyorsa, buradan devrimi de, devrimciliği de kovmadan, dahası sömürüsünü ve ezgisini yerleştireceğine ya da kabul ettireceğine inanmadan bu işe soyunmaz, soyunamaz; kovamadığı devrimcilerle de, sömüremeyeceği halkla da hiçbir zaman müttefik olmaz; olsa olsa “devrimci” kılıktaki ve kendisi adına emekçi halkı kandıran azap zebanileriyle ittifaklar kurar; kuracağı emperyal devlet için emperyalistlerin hizmetinde çalışmakta, politikalarına teşne olmakta beis görmeyen sahtekâr “devrim” tüccarlarıyla karşılıklı çıkara dayalı onursuz ittifaklar kurar!
Kürtlerin tarihinde bu örnekler çoktur ve sonu hep hüsranla bitmiştir; şimdi de öyle olacağını bu örnekler bağıra bağıra anlatmaktadır; ama Kürt halkının, kürt siyasetinin ve hareketinin tepesine çöreklenmiş, bürokratlığı dış görünüşlerine bile vurmuş ikiyüzlü kadrolar, bu gerçeklikten ölümüne korkmaktadırlar ve korktukça da ABD emperyalizminin şefkatli kollarına koşmaktadırlar!
Azap zebanileri” mi?
Osmanlı ordusunda, kazanma şansı az, ancak ganimeti büyük savaş oyunlarına hazır olan ve ilk engelle karşılaştıklarında kavgayı bırakıp gerisin geri kaçan fakat karşılarında palalarıyla bekleyen yeniçerileri bulan Azaplar, günümüzün büyük ganimetler için mücadeleye giren ve en önde yer alan ama ilk mukavemette geri kaçan ve bu kez mücadeleye devam etmek isteyen arkadaşlarına saldırarak daha önce ganimet için saldırdığı tarafın karasularına sığınan “devrimci” kılıktaki sahtekârlara benzemektedirler ya da tersidir!
Kürt siyasetinin ve hareketinin içine, hatta tepesine bile çöreklenmiş böyle pek çok devrim kaçkını azap zebanisi vardır!
Devrim mücadelesinden dönen, sığındığı tarafta albenisini kuvvetlendirmek için sahte “sol/sosyalist/devrimci” gömleklerini bırakmayan bu azap zebanilerinin, mücadeleye devam edenlerden nefret etmeleri kaçınılmazdır!
Bu yüzden, zaman zaman bu devrim kaçkını, kendi mücadele arkadaşlarının zebanisi sahtekârları kestirmeden tarif etmek için “azap zebanileri” nitelemesini kullanmışımdır!
İşte bu yüzden, mücadeleye devam etmek isteyen devrimciler, bu sahte “devrimci” gömleği ile dolaşan azap zebanileri ile hesaplaşıp, defterlerini dürmeden devrimci bir mücadele kazanılamaz; kazanılsa bile, bu kazanım elde tutulamaz!
Çünkü bu sahte “devrimci” gömlekleriyle sol/sosyalist, devrimci alanlarda dolaşarak, sığındıkları öteki tarafın, yani köhnemiş bütün düzenlerin ağababası egemen sınıfların, onların en kanlı, en sömürgen, en sahtekâr, en gözü dönmüş, en korkak ve bu korku ile dünyaya bir korku imparatorluğu dayatan düzeneği emperyalizmin truva atı olarak azap zebanileri, sınıf mücadelesinden ayrı olmayan anti-emperyalist, anti-kapitalist mücadelenin önündeki en sinsi engellerdir!
Çünkü bugün Türkiye’de hâlâ en büyük sektör solu bırakan, daha doğrusu hiçbir zaman sol/sosyalist olmadfığı halde ganimet aşkına yükseklerde olduğu için kanatlarında olmaya çalıştığı sol dalganın aşağıya inmesi ile solu bırakıp, yeni-mürtecilik dalgasının kanatlarına binen bu sahte “sol” gömlekli azap zebanilerinden oluşmaktadır; yani, sol hâlâ büyük onur olduğu için, solda görünmeyi sürdürmeye mahkûm olan yeni-mürtecilerden oluşmaktadır; bu sektör tam bir bataklıktır; bu bataklıkta tüm bu sahte “sol” gömlekli azap zebanileri, birbirlerinin zebanisidir; “şeytana” uyup, bataklıktan kurtulmak isteyenleri, paçalarından tutup bataklığa çekmektedirler!
Ne kıyak “sol”culuk değil mi?
Böyle bir solculuk, solcu olmanın risklerini taşımaz; ayrıca, pek çok çıkarı da beraberinde getirir; bu yüzden 12 Eylül faşist rejimi, solu bırakanların solda görünmelerini özendirmiştir; çünkü bataklığa ihtiyacı vardır.
İşte bu yüzden bu zebanilere karşı mücadele, emperyalizme karşı mücadeleden ayrı değildir; dolayısıyla emperyalizmin (elbette işbirlikçilerini de ayırmıyoruz) ve onun şefkatli kollarında huzur bulan bu zebanilerin sinsi oyunlarından kurtulmadan ne bir devrimci mücadele verilebilir, ne de bir devrim kazanılabilir; bu iki aktör, devrimci mücadelenin de, devrimin de önündeki en büyük engellerdir; bunlara karşı mücadeleyi göze almadan bu topraklarda, değil devrim, mutluluk getiren bir reform bile mümkün olmaz!
Bugün, ABD-AB emperyalizminin dayattığı, bilumum işbirlikçilerinin ve bilumum müttefiklerinin ve bilumum ideolojik tetikçilerinin kolaylaştırmak için deli-divane olduğu sömürünün yenidünya düzenine götüren, kimimizin zorla bindirildiği, kimimizin bindiğinin bile farkında olmadığı, kimimizin de arkadaki vagonlarına doğru koşarak kurtulunacağının yanılsamasını pompaladığı, kimimizin ise bu trene binmemek için direnerek kapılarının tutamaklarında, içerde nereye gittiğinin farkında olmayan varsa inmeleri gerektiğini haykırarak dışında kaldığı ortaçağ treninde, son derece belirleyici bir karanlık tünelin içinden geçmiş, çıkış kapısına varmış bulunmaktayız!
Çıktık mı, hâlâ karanlıkta mıyız, bunu zaman gösterecektir!
Fakat ak ile kara, her ne kadar muallâkta kalınmış olsa da, tıpkı bir süre önce de aynı tür bir trende aynı tür bir gruplaşma içinde girdiğimiz karanlık tünelden karanlığı ile birlikte çıktığımızda belli olduğu gibi, gene belli olmuştur; yani aydınlığın mı, karanlığın mı hükümranlığı galip gelecek, en azından hangisinin kapısının daha çok açılacak, hangisininki daha çok kapanacak belli olmuştur!
Defacto hüküm süren bir karanın ya da karanlığın hükümranlığını, ya da bu hükümranlığın egemenlik alanını genişletmesini dejure hale getirmiş görünen bir “zafer”in dayatılması ile bu dayatmaya karşı durmaktan geri durmayacağının işaretlerini veren aydınlığın mücadelesinin karşı karşıya geldiği bu süreçte, karanlığın, aydınlığa, çok daha büyük bir zorla ve çok daha büyük engellerle karşı karşıya kalacak olsa da, bir pünik zaferi kazandırması kuvvetle muhtemel olan bir Pirus zaferi kazandığını görebilmek pek zor değildir!
Öyleyse karanın ya da karanlığın hükümranlığına açılan tüm kapıları kapatacak ve bu hükümranlığı büsbütün ortadan kaldırmanın imkânlarına kapıları açabilecek olan bir aydınlığın mücadeleyi kolaylaştıracak imkân ve fırsatlarıyla karşı karşıya kalınmıştır ki işte şimdi yepyeni bir sınav, yepyeni bir tazelenme ve ayrık otlarından, azap zebanilerinden, onların ağa babası emperyalistlerden ve işbirlikçilerinden ve elbette onların sinsi oyunlarından kurtulmanın ve bu oyunlara açık kapıların kapatılmasının imkânları doğmuştur!
Çünkü dizüstünde dururken büyük görünenlerin, güçlü görünenlerin, hiç de büyük olmadıklarını, güçlü dahi olmadıklarını, yani bu yanılsamanın dizüstü durmaktan, yani kendi güçsüzlüklerinden kaynaklandığını görme imkânı bulan kitlelerin, hatta abartılı bir şekilde bu güçlü görünenleri yenilmez gören pek çok işçi ve emekçi, onların dürüst, namuslu sendikal ve/ya da siyasal liderleri dahi, bunların yenilebilir olduğunu görme, idrak etme ve kendi gizilgüçlerine dönüp dizlerinin üstünden ayağa kalkarak belirleyici güçlerini gösterebilme, imkân ve insiyatifine sahip olma fırsatını yakalamışlardır!
Öyleyse, ne anlama geldiği zaten bilinen “Amerikanın füzelerini konuşalım” tiradının kıymeti harbiyesi ile “EVET”in kıymeti harbiyesinin çakıştığı, “HAYIR” ın kıymet-i harbiyesinin ise fena halde çatıştığı bir atmosfere girilmiş olup, yavaş da olsa, ilerlemesi kuvvetle muhtemel görünmektedir!
İşte bu yüzden adında “sosyalist”, hatta “sosyalizm okulu” yazan forum’da, sosyalizme, sosyalist düşünceye ve elbette aydınlığa karşı velhasıl bu aydınlığın ilerleme ihtimaline karşı, karanlığın ötedenberi akıl bozucu tetikçiliğini sürdüren “birbirini bilen kırk kişi”lik “tartışma” korosu, işbaşındadır ve hatta kemikleşmiş bir “ inanıyorum öyleyse doğru söylüyor” doğmasının gönüllü müridleri dışında pek kimsenin kalmadığı bu forumda, karanlık adına aydınlığın, aydınlık düşüncelerin üzerine ideolojik sis bombaları atmak için çaresizce fazla mesai yapmaktadırlar!
Yani nafile çaba içindedirler demek istiyorum!
Birbirini bilen kırk kişi” mi?
Bunlar, kırk kişiyi bile bulamayan ama birbirlerini bilenlerdir; ayrı öbeklerde ya da ayrı sathı mahallerde görünseler de, hep aynı öbeğe hizmet edip, hep aynı sathı mahallin tetikçiliğini yapanlardır; örnek olsun, TC ile dertleri olmayan ama cumhuriyetle olanlardır!
Clara Zetkin’in deyişiyle, faşizmin, “sosyalizmin saati gelip çattığı halde”, sosyalizme inanmayı bırakan sosyalistlerin proletaryaya çektirdiği ceza olduğu gerçeğinin ve yeterince güçlü olmadıklarını pompaladıkları sosyalistlerin güçlenebilmesi için, bugün üzerinde yaşanılan tarih alanından daha uygun bir zemin olmadığı gerçeğinin üzerini örtmeye çalışan, sahte “sol/sosyalist” gömlekli azap zebanileridir!
Devletçiliğe, hatta laikliğe faşizm diyen; halkın çıkarı yerine doğuştan gelen hakları; cumhuriyetin yerine demokrasiyi; sınıfın yerine kimliği koyan “solculuğu” model yapmaya çalışanlardır!
Emperyalizmin kendine karakol kurma “hakkını”, halkların kendi kaderini tayin etme hakkı olarak tanıtmaya çalışanlardır!
12 Eylül rejimi ile TC ile faşizm ile hiçbir kavgası olmayıp laiklik ile kavga edenlerdir; emekçilerin haklarının son kırıntısına kadar çiğnenmesiyle hiçbir kavgası olmayıp, bu hakların daha kolay çiğnenebilmesi için cumhuriyetçi reflekslerin silinmesine hizmet edenlerdir; Kürt emekçilerinin sömürülmesiyle, Kürt hareketinde emekten ve anti-emperyalizmden yana damarın ezilmesi ile hiçbir kavgası olmayıp, Kürt sorununun emperyalizm lehine “çözülmesine” karşı çıkanlarla, emekten ve anti-emperyalizmden yana olanlarla,“Tam bağımsız Türkiye” diyenlerle kavga edenlerdir!
Kürt siyasi hareketinin, bu ülkenin cumhuriyetçileri tarafından kabul görmemesinin, “Kürtlük”le bir ilgisi, alakası olmadığının üzerini örtmeye çalışanlardır!
Simgesini Diyarbakır cezaevinde bulan “TC” ile cumhuriyeti, açıkça ve bilinçli olarak, sap ve saman misli karıştıran ve hem içeride hem de dışarıda cumhuriyet düşmanları ile birlikte saf tutmada hiçbir beis görmeyenlerdir!
Hem dinci-gerici ve hem de ABD emperyalizminin yetiştirmesi olan IŞİD’e karşı Rojava’da ABD emperyalizmi ve tescilli işbirlikçisi Barzani ile birlikte verilen savaşı “devrim” olarak belletmeye çalışırken, Türkiye’de laikliğe ve laik cumhuriyete karşı Kürtlerin “TC” dediği 12 Eylül faşizminin dinci-gerici temelde konuşlanmasına uygun olarak Kürt siyasetinin de dinci-gerici bir renk kuşanmasına çalışanlardır!
Adına “demokrasi” densin, “çözüm” densin, “barış” densin, cumhuriyet düşmanlığının cumhuriyet düşmanlığı olduğunu; cumhuriyet düşmanlığının, emekçi halkların geleceğine de kardeşliğine de çekilmiş bir silah olduğunu; cumhuriyet düşmanlığının, Berkin’in, Özgecan’ın, Nuh’un, Kübra’nın, Hüsne’nin katli demek olduğunu zihinlerden uzaklaştırmaya çalışanlardır!
Bu kavganın cumhuriyet kavgası olduğu gerçeğinin; bu kavga verilmezse; laikliğin, cumhuriyetçiliğin, halkçılığın, bağımsızlıkçılığın, gerçek, yüksek, acil ve öncelikli kavgası verilmezse, sosyalist cumhuriyetin de olmayacağı gerçeğinin üzerini örtmeye çalışanlardır!
En başta marksizm, laisizmi, halkçılığı, anti-emperyalizmi, Türk halkının faşizme karşı mücadelesini “yük” gördüklerini; ellerinde kazma, ABD emperyalizmine ve dinci-gerici 12 Eylül faşizmine verip kurtulmak için ilerlemeye mahkûm olanlardır!
Cumhuriyeti AKP’ye, Türk halkını gericiliğe ve faşizme “verip” “kurtulmak”ta ikbal görenlerdir! Ne olduğu belirsiz bir “çözüm” uğruna, Türkiye’nin İslamlaştırılmasına destek verirken kendilerini de İslamcılaştıranlardır!
Amerikancılıkta ve tarikatçılıkta 12 Eylülcü paşalarla, AKP’cilikte büyük sermaye ve Amerika ile yarışanlar; halkçılık karşıtlığı ile Batı hayranlığında sınır tanımazken, Batıcılık karşıtı bir Slavofilizm için hâlâ ağlayanlardır!
Velhasıl-ı kelam, listeleri uzayıp giden bu “birbirini bilen kırk kişi, bütün bunları yaparken, aralarında “tartışma” tiyatroları oynayanlardır!
Ne diyelim, bundan sonrası Şam’da kayısı diyelim ki ağzımızın da, aklımızın da, fikrimizin de tadının yerine geldiğini hissedelim!
Bir kez daha anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az; anlamak istemeyene ise atom bombası bile çok az diyorum!
Fikret Uzun
26-Nisan-2017

5 Nisan 2017 Çarşamba

“HAYIR” iradesinin sınıfsallığı“Marksizm, olayların nesnel durumunun ve evrimin nesnel çizgisinin tahlilindeki eksiksiz bilimsel soğukkanlılık ile yığınların ve aynı zamanda, kuşkusuz, şu ya da bu sınıfı bulup ilişki kurmayı başarabilen bireylerin, grupların, örgütlerin ve partilerin devrimci, yaratıcı dehalarının ve devrimci inisiyatiflerinin öneminin en kesin kabulünü olağanüstü biçimde birleştirmesiyle, bütün öteki sosyalist kuramlardan ayrılır” (Lenin, Marx, Engels, Marxizm- Boykota Karşı Bir Sosyal-demokrat Yayıncının Notları)
“Burjuvazi, kitlesel olarak, dar, egoist çıkarları yerine getirilir getirilmez; tutarlı demokrasiden 'ricat'eder etmez, karşı devrime, otokrasiye yönelecek ve devrime ve halka karşı çıkacaktır.”( Lenin, İki Taktik)
"Kimse korkmasın, 12 Eylül sabahı sandıktan 'evet' de çıksa 'hayır' da çıksa ezilenleri korumak için boykotçular olacaktır. 12 Eylülde gelecek anayasaya karşı Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatı olarak BOYKOT cephesi dimdik duracaktır. Savaşlara, ölümlere, statükocu hırsızlara, evetçilere, hayırcılara 'dur' diyoruz"( BDP Eş Başkanı S. Demirtaş, 05 Eylül 2010- http://t24.com.tr/haber/bdp-referandum-icin-son-kararini-acikladi,96396)
"Neredeyse sonucu tayin edecek bir düzeye gelindiği açık ortadadır. Eğer biz şu anda savunma savaşını etkili bir biçimde sürdürmüş olsaydık evetçilerin kaybedeceği kesindir. Bizim eylemsizliği ilan etmemiz bir denge oluşturmuş durumdadır. Aynı zamanda bu AKP’nin eğer varsa bir samimiyeti adım atmasının koşullarını yaratmıştır. Biz referandumun sakin demokratik bir ortamda gelişmesini istiyoruz. Bizim eylemsizlik kararımız da buna imkân sunuyor. Bazı çevrelerin referandum sürecini etkilemek için eylemleri başlattığımız biçimindeki tespitleri doğru değildir. Bizim eylemsizliği ilan etmemizle bu tür çevrelerin tespitlerinin yanlışlığı ispatlanmıştır." ( KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan’ın ANF'ye verdiği röportajdan, soL-Haber Merkezi)
"Büyük baskılar, hileler, şantajlar ve tehditlerle Meclisten geçirilerek referanduma sunulmak istenen bu ‘Anayasa’ paketine karşı tüm siyasi partileri, milletvekillerini, sivil toplum örgütlerini ve tüm Halkımızı; demokrasimize, kardeşliğimize, birliğimize ve barışımıza zarar verecek, demokratik olmayan bu Anayasa paketine, karşı çıkmaya ve bundan sonraki süreçte HAYIR demeye çağırıyoruz.”( DTK, 19.01.2017 -https://www.sosyalistforum2.net/showthread.php?t=81068 )

“BOYKOT” cinliği üzerine de, “BOYKOT” a Marxist yaklaşım üzerine de ve elbette Marxizm-Leninizm üzerine de, hatta Marxizm-Leninizmin ümitsiz vaka durumundaki düşmanları üzerine de uzun uzadıya konuşmayacağım; yukarda aktardığım tarih sayfalarına kaydedilmiş ifadeler yeterince açıklayıcıdır ve belli ki, bu “BOYKOT” cinliğinin bugünlerde pek albenisi yoktur.
Ayrıca, bu konuda, 2010 referandum tartışmaları sırasında “BOYKOT” üzerine yazdıklarım bugün de geçerlidir ve üstelik bugün taşıdığı turnusol niteliği ile daha da öğreticidir ve linkleri aşağıdadır.
Diğer yandan, “BOYKOT”cinliğinin dün olduğu gibi bugün de, bir anomali olduğunu düşünüyorum; başka ifadeyle, gerçeklerden ve doğru yoldan kaçmaya mahkûm olanların, bunu örterek kaçmaya devam edebilmesi için uydurduğu, iler tutar yanı olmayan bir bahane olduğunu düşünüyorum.
Ayrıca, 12 Eylül 2010 referandumunda aynı bahane ile icat edilen ya da keşfedilen “BOYKOT” cinliklerinin, (köylü kurnazlığı da diyebiliriz) bugün, akıl ve mantığımız bir yana, bütün duyu organlarımızla da hissediyor olduğumuz defacto hüküm süren 12 Eylül faşizminin dinci-gerici, osmanik-islamik temelde konuşlanmasında önemli katkısı olduğunu unutmamak gerektiğini düşünüyorum.
Dolayısıyla, bu katkıyı hiç ikircimsiz sunanların, bugün “faşizme” ya da “diktatörlüğe karşı HAYIR” çağrısı yaparken, bir nedamet ve ders çıkarma emaresi gösterdiklerini göremiyoruz ki; dün “BOYKOT” cinliklerinin bugünkü “HAYIR” çağrılarına çelme takması ve  “HAYIR” çağrılarını ciddiye alma katsayısını düşük tutması için kendi içlerindeki cingöz unsurların hareket halinde ya da görev başında olduğunu da unutmayacağımız açıktır!
Bu yüzden, yukarda linklerini verdiğim mektuplarda yeterince açık ifadelerle  “HAYIR” ın belirleyici önemini ve “düzen içi bir yaklaşım” olmadığını açıklamış olsam da, dejure bir diktatörlüğün hızlı adımlarla koşan ayak seslerinin ifadesi olan 18 maddelik anayasa değişikliği tasarısına  “HAYIR” demenin belirleyici önemini ve “HAYIR” yaklaşımının neden düzen içi bir yaklaşım olmadığını; hatta “HAYIR” iradesine çelme takmak demek olan “BOYKOT” yaklaşımın da,“EVET” yaklaşımı gibi, dejure bir şekle şemale sokulmak istenen din tabanlı faşizme onay vermek olacağını, tekraren hatırlamak bugün çok daha yakıcı önemdedir!
Öyleyse, öncelikle faşizmin, emperyalizm ve onun korkusunun bir ürünü olduğunun ve sosyalizme karşı olan emperyalizmin bütün karakterini taşıyan bir olgu olarak ortaya çıktığının altını çizip faşizme bir giriş yaparak başlıyorum.
Faşizm, işçi sınıfının, sosyalist devrim arifesindeki koşulların olgun olduğu gücü taşımasına rağmen, bölünmüş ve burjuva sınırlarından çıkamamış, sosyal- demokrasinin etkisinde kalmış olduğu bir dönemde iktidara gelmiştir ki bu dönem, kapitalizmin en zayıf olduğu dönemdir.
Faşizm, bütün bir kapitalist sistemden bağımsız olarak herhangi bir ülkedeki krizi aşmak ya da “en” hırslı kapitalist unsurların egemenliğini bütün rakipleri karşısında pekiştirmek için değil, direkt dünya sosyalizmine yönelik ve bütün bir kapitalist sisteme, emperyalizme bağlı olarak baş göstermiş bir olgudur; başlangıçta açık, kanlı ve zorba olması, taşıdığı korkuyu üzerinden atmak ve sosyalizme karşı emperyalizmin her bakımdan üstün olduğunu ve de sosyalizmin bu koşullarda yaşayamayacağını göstermek, bunun için mücadele birliği oluşturmak, ideolojisini geliştirmek içindir.
Sonuçta, genel olarak emperyalizm, özel olarak da ABD emperyalizminin hegemonyası arttığı ölçüde, sosyalizm zincirinin birbirine bağlanan halkaları da artmış olsa, bu halkaların, en azından düşüncede, kapitalizmle bulaşıklığının kapısı da açılmıştır; dolayısıyla faşizm amacına önemli oranda ulaşmıştır!
Bu verileri üst üste koyduğumuzda bugünkü faşizmi çözümlememiz yine de eksik kalabilir; fakat bu haliyle bile, faşizme karşı mücadelenin, en başta işçi sınıfı olmak üzere, tüm emekçilerin ve genel olarak faşizme karşı nesnel ve öznel olarak karşı olan tüm sınıf ve katmanların en geniş, tabandan birliğini sağlayarak ve yan yollara sapmadan, bütün yolları, sosyalist iktidar hedefini de, Kürt halkının vazgeçilmez tarihsel çıkarları için kendi kaderini kendisinin tayin etme hakkını da dışlamayan, laik, ilerici, devrimci, demokratik, halkçı bir cumhuriyet için mücadele yoluna bağlayarak yürütülmesi gerektiği sonucunu çıkartmamıza yeteceğine inanıyorum.
Diğer taraftan, sosyalizm tehlikesinin ve korkusunun yükselmesi durumunda emperyalizmin başvuracağı tek silahın eninde sonunda faşizm olduğunu, dolayısıyla bu nedenle yıllardır faşizmi sessizce yerleştirdiğini ve buna rağmen, bu tehlikenin, dolayısıyla korkusunun bastırılamaması durumunda, bu karakterini, yani yerleştirdiği faşizmin şiddetini açığa çıkartarak ama bu kez küresel ölçekte göstermek isteyebileceği sonucu üzerinde düşünmemiz gerektiğini de ortaya koyduğunu düşünmek durumundayız.
Öyleyse, her zaman olduğu gibi, şimdiki faşist dalganın da emperyalizmin, tüm kapitalist sistemin sağlamlığının değil, zayıflığının bir sonucu olduğunu; faşizmin, karakteristik bir çöküş göstergesi, kapitalist ekonominin ilerleyen çözülmesinin bir ifadesi ve burjuva devletin yozlaşması olduğunu, aklımızda tutmak gerekmektedir!
Emperyalizme ve kapitalizme karşı verilen mücadeleden ayrı olmayan faşizme karşı mücadeleyi yürütürken, işçi ve emekçi kitlelerin bölünmüşlüğünün, faşizme karşı savaşımdan geri durmasının önünün alınması, ancak ve ancak, emperyalizmi doğru çözümleyip anlayarak mücadele ederken, oportünizmle, reformizmle, sol gömlekli, yeni mürteci neo liberal sahtekârlarla yani Marksizm’in içine burjuva ideolojisini yerleştirmeye ve sınıf bilinci yerine tarikat bilincini oturtmaya çalışan ideologlarla da aynı tonda ve kararlılıkta mücadele edilmesiyle mümkün olabilir.
Bu bize Lenin’in bıraktığı en önemli savaşım mirasıdır.
Feodalizmi tasfiye ederek ve bunun için işçi sınıfına dayanarak, iktidarı ele alma aşamasında “ilerici” olan, en azından ilericiliğin önüne set çekmeyen burjuvazi, iktidarı ele aldıktan sonra bundan vazgeçmiş ama iktidarını pekiştirene, ekonomik temellerini oturtana kadar kısmen bu “ilericiliğini” korumuş ve karşıtlarına hayat hakkı yanında, eleştiri hakkı, hatta bir yere kadar ve güç dengesi bağlamında karşı çıkma, direnme ve örgütlenme hakkı da tanımıştır.
Bu, burjuva demokrasisi (buna işçi sınıfı da katılmıştır) ve rekabetçi kapitalizm döneminin ta kendisidir.
Fakat iktidarı alır almaz ilericiliğinden vazgeçen burjuvazi, tekeller döneminde, bu döneme yerleşmek için geçirdiği yolda nesnel olarak hazırladığı karşıtlarından yansıyan bu yeni dönemin önündeki nesnelliğin olduğu kadar, bu nesnellikten yükselen öznelliğin de engel olma durumunu taşıyamaz ve bu durumu ortadan kaldırmak ister.
Burjuva demokratik devrimlerin, yönetenler arasında bir başkaldırı ve çekişme ile başlaması, bunu bir patlamanın izlemesi, Engels’in sözleriyle, hasat için olgunlaşmış burjuva kazanımlarını elde etmek için bile, tamı tamına 1793 tarihinde Fransa’da ve 1848 tarihinde Almanya’da olduğu gibi, ihtilalin önemli ölçüde daha ileriye götürülme zorunluğu, bir geri çekilmeyi de kaçınılmaz yapıyor. 
Engels,“işte böyle, ihtilal eyleminin bu aşırılığı üzerine zorunlu olarak burjuvazinin tutabileceği noktanın da gerisine giden kaçınılmaz reaksiyon geliyor” derken, burjuva demokratik devrimin, hem ileriye doğru, hem de geriye doğru kendisini aştığını anlatıyordu. Burjuvazi, alanı zapt etmek için önce ileriye uzanıyor; arkasından, tarihsel olarak burjuva topraklarının da çok gerisine çekiliyor.
Buradan hareketle 27 Mayıs’ın Türkiye’de demokratik devrimin son halkası olduğunu söyleyebiliyoruz.
CIA ajanı George Haris,” 1960 Darbesi’nin, Türkiye’nin gelişmesinde keskin bir dönüşe işaret etmese de, yaşama damgasını vuracak olan güçlü solcu güçleri boşandırdığını “ söylüyor ki, bunun doğru olduğu tarih sayfalarında kayıtlıdır! 
Bu, sosyalizm çağında demokratik devrimlerin, en büyük düşmanlığı sola karşı yaptığı yönlü saptamayı da doğruluyor.
12 Eylül ise, Türkiye’de Kemalizm’in en son aşaması ve Kemalizm’i sona erdiren sola karşı düşmanlığı yükselten sürecin başlangıcıdır. 12 Eylül, Türkiye’yi, tarihinin ve tarihin geri aşamalarına zorla geri çekme girişimidir. Dolayısıyla 27 Mayıs’a karşıdır ve bütün kurumlarıyla 27Mayıs’ın kazanımlarını kökünden kazıma operasyonu olarak ortaya çıkmıştır.
Bu, emperyalist olamamış, emperyalizme bağımlı ama bütünüyle entegre olamamış, bir tekelci aşamadır.
Burada egemen olan tekelci sermayedir. Ve dışında kalan bütün kapitalist unsurları da kendine tabi kılmıştır. Bu egemen sınıfın siyasal üst yapısı, öncekinin aksine, yani bir yere kadar izin verdiği demokrasiye tümüyle karşı olan bir siyasal gericiliktir. 
Bu gericilik, daha bu aşamaya giden yol üzerinde üst yapı olarak, hukuk yapısı olarak hazırlanmış, geriye, yerleştirilmesi ve kabul ettirilmesi kalmıştır.
Önceki aşamada serbest rekabete denk düşen demokrasi ve onunla birlikte hukuk yapısı, tekelci aşamaya dar gelmektedir. Ve tekelci düzenin demokrasiyi sıfır noktasına indirmesi, karakterini kabul ettirmesi bakımından gereklidir. Çünkü tekelci düzende, rekabetçi kapitalizm döneminde gerekli olan ve bir üst aşamasına giden yolda kullanılan etken, yani demokrasi, artık kapitalizmin korunması yönünde bir engel halindedir.
Ve başlangıcından itibaren, bütün siyasal kurumlarında kapitalizmin, gelişmesine yardımcı olan bu etkenden, yani demokrasiden kurtulma ve gericiliğe dönüşme eğilimi nesnel olarak vardır.
Bunu sağlayabilmek, bu eğilimi gerçek haline döndürmek, önceki aşamanın engel olma etkenliğinden sıçramalı olarak kurtulmakla ve sonrasında, bu eğilimi aynı sıçramalara gerek olmayacak şekilde yerleştirmekle mümkündür.
İşte faşizm burada beliriyor.
12 Eylül faşist diktatörlüğü de burada belirmiştir ve hâlâ kurtulamadığımız çok açıktır!
Yani tarih 12 Eylülden beri bir türlü ilerlemiyor, tarih hâlâ, konuşlanmasını sürdürerek ilerleyen 12 Eylül faşizmi üzerinde duruyor; kim bilir kaç kez anayasa değişikliği yapsa da ve hepsini “demokrasi” adına yapsa da faşizm, faşist 12 Eylül rejimi, olduğu yerde duruyor ve kendisini daha da fazla konuşlandırıyor ki hepsi ve uzun zamandır, feodal restorasyonun tamamlanması içindir; yani tarihin gerisinde, din tabanlı, faşist bir feodal diktatörlük içindir; bin yıl sürecek bir Amerikan pax’ı da diyebiliriz!
Takvimlerdeki 12 Eylül sayfalarını ne kadar parçalarsak parçalayalım, 12 Eylül bir yere gitmedi, gitmiyor ve hatta hepimizi bir tepsi üzerinde tarihte bir zaman yolculuğu ile ortaçağın gündoğumuna sürüklüyor olduğu gerçeği değişmiyor!
 Ve karşısına, şölen misli ve bir kültürler toplamı misli “demokrasi” den ve bir de “doğuştan gelen haklar”dan, yani egemen sınıfların ezilen ve sömürülen sınıflara hiç kullandırmadığı “ insan hakları”ndan başka bir şey konulamadığını; hatta bu işin de Avrupa Birliğinden beklendiğini hepimiz biliyor, görüyoruz!
Oysa daha Hitler faşizmi sırasında, Hitler faşizmine karşı mücadele eden Alman komünistleri faşizmin karşısına “demokrasi”yi değil, yani Weimar Cumhuriyeti’ni değil, işçi ve emekçi cumhuriyetini koymuşlardır!
Çünkü diyalektiktir, ortaçağın gün doğumu varsa, tam burada bir de aydınlığın gün doğumu vardır; faşizmin gündoğumunun dayatıldığı yerde, halkçı, devrimci bir işçi ve emekçi cumhuriyetinin gündoğumu boylu boyunca görülmeyi bekler; yani tehlikelerle fırsatlar aynı yerde kendini gösterir ya da görülmesi için işaretler verir!
İşte bu işaretlerden biri, belki de en önemlisi ve belirleyici bir özellik taşıyan, 16 Nisan 2017 Anayasa Değişikliği Referandum’udur.
Yani bu referandum, tarihi 12 Eylül üzerinde büsbütün çakılı bırakıp bütün kapıları, fırsatlara kapatarak ortaçağın gündoğumuna da açabilir; bir türlü ilerlemeyen, hâlâ konuşlanmasını güçlendirerek ilerleyen 12 Eylül üzerinde duran tarihi sıçratarak ilerletip, bütün kapıları ortaçağın gün doğumuna kapatarak, aydınlığın gün doğumuna da açabilir!
Aydınlığın gündoğumu, elbette ki halkçı, devrimci bir işçi ve emekçi cumhuriyetinin gündoğumudur!
Yeter ki, 12 Eylül üzerinde takılı kalan tarihi, tekeller tarafından kalıcı bir şekilde ahı kovulup, vahı bırakılan “demokrasi”den medet umarak veya “buruvazinin iki kanadının kendi arasındaki kavgadır, bizi enterese etmez” cingözlüğü ile bu tarihsel dönemeçte, tehlikelerle birlikte ortaya çıkan ve tehlikelerin önündeki en önemli engellerden biri olan tarihsel fırsatı bir kez daha tepmeyelim!
Geçmişteki tıpatıp bugünküne benzeyen fırsatların tepilmesinden doğan dersleri doğru ve yerinde değerlendirip, öncelikle 12 Eylül faşizminin dejure konuşlanmasını tamamlamasının önüne geçecek olan “HAYIR” iradesinin tehlikelere davetiye çıkaran “EVET” ve “BOYKOT” iradelerine kurban edilmesine izin vermeyelim! 
Yeter ki, faşist 12 Eylül diktatoryası bu toprakların ve halklarının üzerinde,  bütün baskı ve zoru ile duruyorken ve bu duruşunu perçinlemek için en son hamlesine hazırlanıyorken, ondan hâlâ “demokrasi” beklenmesin, onun demokratikleşmeye ikna edileceğine inanılmasın, inandırmaya çalışılmasın!
Yeter ki, yük görülen Marxizm bir yana, laisizmi, halkçılığı, anti- emperyalizmi ve kendisini hâlâ ve daha sağlam konuşlandırmaya devam eden 12 Eylül faşizmine karşı Türk halkının mücadelesini emperyalistlere ve işbirlikçilere verip kurtulmanın hesabı yapılmasın!
Yeter ki, Türkiye’nin ilerici-devrimci güçleriyle, Kürt emekçi halkı ve siyasetinin arasını daha da fazla açmak için hızla ve en uzak mesafeye koşmaktan medet umulmasın; başka ifadeyle, yeter ki dümenler, uzunca bir süredir şefkatli “dost”luğun adresi olarak görülen ABD emperyalizminin dümen suyuna doğru kırılmasın!
Faşizmin, demokrasiyle, 12 Eylül faşizmini demokratikleştirilerek de, demokrasisi çoktan kovulmuş tekellerin cumhuriyeti tamir edilerek de ve hatta “BOYKOT” edilerek de durdurulamayacağı, yenilemeyeceği, ortadan kaldırılamayacağı çok açıktır!
Ve işte bu yüzden Türkiye’nin laik, halkçı, devrimci, devrimci- demokrat, materyalist, sosyalist tüm ilerici güçleri, “BOYKOT” yaklaşımını deşifre ederek mahkûm edip, hele ki bugünün turnusol yüklü koşullarında “BOYKOT” ısrarının, ahmaklıktan öte, “EVET” in çıkarına bir kalleşlik olduğunu ilan ederek, “BOYKOT”  ve “EVET” iradesine karşı “HAYIR” iradesini yükseltmeye, yani faşizmin dejure konuşlanmasında önemli bir adım olan 12 Eylül 2010 anayasa değişikliğini önlemeye çalışmış ve hem de dinci-gerici, osmanik-islamik temelde konuşlanmasını tamamlamaya çalışan ve aynı zamanda cumhuriyet rejimini ortadan kaldırarak ümmet rejimini, başka ifadeyle bir Tanzimat öncesi karanlığını yerleştirmeye çalışan “yeni” 12 Eylül faşist diktatörlüğüne karşı, çoktan bir kültürler toplamına indirgenmiş olan “demokrasi”ye dönmeyi değil, bu anlamda tekelci cumhuriyete dönmeyi de değil ama sosyalist cumhuriyeti dışlamayan laik, devrimci, halkçı bir işçi ve emekçi cumhuriyetini kurmayı, bunun için devrimci bir mücadele vermeyi önermişler ve hâlâ bunu önermektedirler! 
Öyleyse,“HAYIR” yaklaşımının faşizme karşı mücadeleden ayrı olmadığı, aksine bugün itibariyle tam merkezinde olduğu çok açıktır!
Burada, faşizmin yalnızca Kürtler için değil, Türkiye’nin Kürt-Türk bütün işçi ve emekçileri için ve dahi, çıkarları nesnel ve öznel olarak faşizme karşı olan tüm sınıf ve katmanlar için de faşizm olduğunu hatırlamak gerekiyor!
Varolan burjuva düzenini- ki bu düzen, büyük zenginlerin egemen olduğu bir düzendir, -savunan tamamen tutucu bir hareket olan faşizm, doğası gereği anti-sosyalist, anti-proleter bir harekettir.
Dolayısıyla unutulmamalıdır ki, faşizm bugün ve sadece Kürtlere yönelik baskıların artmasıyla ortaya çıkmadı; çok önce de var olan faşizm, bugünkü “Kürt çözümü” çerçevesinde yürütülen müzakereler sırasında da vardı ve daha sağlam bir şekilde konuşlanmasını sürdürüyordu ki bu müzakerelerin ve elbette bu çerçevede Kürtlerin yürüttüğü politikaların bu konuşlanmada önemli bir katkısı olduğu reddedilemez bir gerçektir!
Bu gerçeklikten hiç kimse kaçamaz!
Ve bu konuşlanmaya ilk büyük katkının, 12 Eylül 2010 referandumunda “HAYIR” iradesine yönelmek yerine, hiçbir mantığa sığmayan ve dolayısıyla  “EVET”  oylarının artması ve kapıları ardına kadar bugüne, yani 16 Nisandaki anayasa değişikliğinin kolaylıkla kotarılmasına yönelik olarak faşizmin konuşlanmasını kolaylaştıracak olan anayasa paketinin kabul edilmesine yönelik bir ”BOYKOT” politikası izlenerek olduğu göz ardı edilmemelidir!
Yani, şunu söylemek istiyorum:
Dün “BOYKOT” politikası izleyerek, hem de tırmandırılarak daha sağlam temellerle konuşlandırılan faşizm koşullarında, Kürt sorununun “çözümü” konusunda resmi politikadan ya da müzakere masasının öteki tarafından daha fazla şey elde etmek, ya da elde edilmek istenenleri garantilemek hedeflendiği gibi, bugün “HAYIR” diyerek müzakere masasını deviren tarafın müzakere masasına dönmesini garantilemek ve Kürt sorununun Amerika’nın politikalarıyla senkronize politikalarla “çözümünün” tamamlanması hedefleniyorsa, bunun ne faşizme karşı mücadele ile ilgisi vardır, ne de Kürt halkının ve Türkiye’nin işçi ve emekçilerinin vazgeçilmez çıkarları için yükseltilen bir “HAYIR” iradesi ile ilgisi vardır!
Yani bu tür politikalar, son tahlilde, faşizmi önlemeye ya da yenmeye değil, konuşlanmasının tamamlanmasına, en azından sağlam temellere oturmasına hizmet eder!
Ve faşizm eninde sonunda yenilecektir ama bu konuşlanmaya, isteyerek ya da istemeden de olsa hizmet etmenin sorumluluğundan kimse kurtulamaz; tarih sayfaları bu sorumluluktan kurtulamayanlarla doludur!
Öyleyse net olarak idrak edilmelidir ki, Kürt siyaseti ve genel olarak Kürt hareketi de yükseltse, Türkiye devrimci hareketi ve dahi çıkarları nesnel ve öznel olarak faşizme, hem de din tabanlı bir faşizme karşı olan tüm sınıf ve katmanların politik temsilcileri de yükseltse, “HAYIR” iradesinin kazanması, sadece Kürtlerin değil, Kürt-Türk bütün halkların, işçi ve emekçilerin ve çıkarları nesnel ve öznel olarak faşizme karşı olmakta olan tüm sınıf ve katmanların çıkarınadır!
O halde, Kürtlerin de Türklerin de faşizmden kurtuluşu, faşizme karşı birlikte, kararlı ve faşizmi besleyen, ya da konuşlanmasını güçlendiren tüm etmenlere ve güçlere karşı mücadele zeminine bağlanan bir “HAYIR” iradesinin faşizmin yenilgisine kadar, yerine halkçı, devrimci bir emekçi cumhuriyeti konulana kadar sürdürülmesi ile mümkündür!
Bu aynı zamanda ezilen ve sömürülen halkların, sınıfların vazgeçilmez tarihsel çıkarları doğrultusundaki kurtuluşlarının kapısını açacak olan en kullanışlı anahtardır!
Yani “HAYIR”a toslatılarak boynuzları kırılan bir faşizmi müzakere masasına döndürerek Amerikan damgalı bir “çözüm”ü kotarma planları yapmak, kurtuluşa açılan kapıları açmanın değil, tam tersine, darağacı hazırlanmış bir çıkmaz sokağa gönüllü olarak kapı açmanın ifadesidir!
Öyleyse herkes, kimilerine belki tokat misli gelecek olan bu vurguları, “kızını dövmeyen dizini döver” özdeyişini hatırlayarak, darağacı hazırlanmış bir çıkmaz sokağa -isteyerek ya da istemeyerek fark etmez- girilmeden önceki bu son eşikte enine boyuna değerlendirmelidir!
Faşizm olgusu üzerinde sonuca götürecek yönde konuşmaya devam etmek istiyorsak, faşizm ile demokrasinin birbirini dışlayan ve ilkesel iki ayrı sistem oldukları şeklindeki yaklaşımın, teorik olarak da tarihsel olarak da yanlış olduğunu ve daha önemlisi, burjuva diktatörlüğünün gittikçe siyasal gericilik ve devlet iktidarının faşistleşmesi yoluna girdiğini, bunun da burjuvazinin, karşıtları arasında ve kendi safları arasındaki çelişki ve çatışmaları bertaraf etmekte gittikçe daha çok zorlanması nedeniyle olduğunu hatırlayarak, öncelikle faşizmin, yönetenler arasındaki çelişkilerin etkisizleştirildiği bir devlet durumu olduğunu akılda tutmak gerekmektedir!
Çünkü yönetenlerin kendi aralarındaki çelişkinin etkinliği, devletin, yönetilenlerden kaynaklanan çelişkileri ortadan kaldırma hızını kesmektedir!
Demek ki, faşizm, yöneten sınıf ya da sınıflar içinde, çelişkilerin, bir tarafın lehine ortadan kaldırılması ya da ertelenmesini de anlatmaktadır.
Diğer yandan faşizm, yöneten sermaye grupları içinde, ister ülke toprakları içinde ve isterse dışında olsun, yeni alanlar zapt etmek isteyenlerin düzenidir.
Öyleyse yeni alanlar zapt etmek, devlet gücünü hızla ve engelsiz uygulamayı gerektiriyor; bunun için tekellere, 1961 türü Anayasa değil, 1982 anayasasından da gerici, şiddetli ve devlet gücündeki hızı daha da artıracak olan bir anayasa gerekmektedir!
1961 türü anayasa mı?
1961 Anayasası, çift bölmeli parlamentosu, özerk kurumları ve örgütlenme haklarıyla, devlet gücünün kullanımında geniş katılımı gözetmekten geri durmuyor; katılım, devlet gücünün işleyişinin yönünü ve niteliğini değiştirmemekle birlikte hızını azaltıyor.
İşte 12 Eylül faşist darbesinden bu yana sürdürülen hükümet değişiklikleri bir yana, yasa ve anayasa değişikliklerinin ve referandumlarının ve elbette 61 anayasası ile elde edilmiş olan bütün kazanımların yerle bir edilmesinin kıymeti harbiyesi buradadır!
İşte bu yüzden, 27 Mayıs ihtilalini Kemalizm’in faşist darbesi olarak nitelerken,  27 Mayıs ile 12 Eylül’ü ve 12Mart’ı özdeşleştirmek üzerinden, din tabanlı “Yeni” 12 rejiminin faşist konuşlanışına bigâne kalmak, hatta yer yer demokrasi beklemek, sivri ucu ile karşılaşınca da faşizmin şiddetli yüzünü görüp, karşısına 27 Mayısla gelen 1961 anayasası türü bir demokratik anayasayı koymayı önerenler, ya akıl fukarasıdırlar, ya da ahmaklık katsayısı yüksek bir sahtekârlık veya iki yüzlülük içindedirler!
İşte bu yüzden, ayak sesleri, daha 12 Eylül 2010 “Anayasa Değişikliği Referandumu”nda duyulan ve hatta açıkça “12 Eylül referandumuyla açılan bir kapı” olduğu ilan edilen, 16 Nisan “Anayasa Değişikliği Referandumu”nun kıymet-i harbiyesi çok daha önemlidir!
Bu yüzden “HAYIR” iradesi, yönetilen sınıfların tümü için olduğu kadar, çıkarları faşizme nesnel ve öznel olarak karşı olan tüm kesimler için de can alıcı önemdedir; ”EVET” iradesi ise, yöneten sermaye grupları içinde, diğerlerinin de aleyhine olabilecek şekilde egemenlik kurmak isteyen sermaye grupları için, ya da sadece tek bir grup için can alıcı önemdedir!
İşte, iktidar partisi karşısında “muhalefet” rolü oynayan, göründüğünün aksine, iktidar partisi gibi kendileri de yöneten sermaye gruplarının, yani yöneten sınıfların temsilcisi olan ve hatta devlet iktidarının faşistleşme katsayısının artmasına kadar iktidarın bu faşist konuşlanmasına hizmet eden partilerin kimisinin “HAYIR”, kimisinin ise “EVET” iradesi temelinde politik faaliyet içinde olmaları bu yüzdendir!
Bu da kaçınılmaz olarak, “HAYIR”  ile “EVET”  iradesi arasındaki kavganın, sanki iki farklı sermaye grubunun birbiriyle kavgası imiş gibi bir fotoğraf vermesine, ya da bu görüntüyü kolaylaştırmasına olanak vermektedir; dolayısıyla da “HAYIR”  ve “EVET” iradesinin düzeniçi saf tutmanın bir ifadesi olduğu ve “BOYKOT” iradesinin, bu düzen içi kavgadan “bağımsız” bir “devrimci” duruş olduğu yanılsaması kolaylaşmaktadır!
Aslında bu yanılsamayı güçlendirmek için hareket halinde olan konspiratif bir mekanizma vardır!
Ancak bu fotoğraf gerçeği yansıtmamaktadır; gerçek bambaşkadır!
Bu bambaşkalık, elbette Marxist bakışla daha net olarak görülebilir; ancak, bugüne kadar ortaya dökülen turnusol misli gelişmeler, bu bambaşkalığı, aklı bağımsız olan ve görmek, anlamak isteyen herkes için netleştirmiştir!
Hâlâ net göremeyenler ise ya politik ahmaklıkla ya da buna mahkûm olmakla maluldürler!
Velhasıl, son derece net olan bu fotoğraftaki , “EVET” iradesi ile “HAYIR” iradesi arasındaki kavganın, her ne kadar yöneten sermaye grupları arasındaki bir kavga imiş gibi görünse de, daha doğru ifadeyle böyle görünmesi için çalışılsa da gerçekte, yöneten sınıflarla, yönetilen sınıflar arasındaki sınıfsal kavganın bir yansıması olduğunu görmemek için ya siyasi kör, ya da bu körlüğe mahkûm olmuş olmak gerekir!
Bu kavgada “HAYIR” iradesi galip gelirse, yönetenler arasındaki çelişkilerin etkinliğinin etkisizleştirilmesi engellenerek, yönetilenlerden kaynaklanan çelişkilerin daha da keskinleşmesi, dolayısıyla yönetilen sınıfların kendi kaderlerini tayin konusunda bilinçlenme ve kararlılık katsayılarının artması daha mümkün hale gelecektir; bundan sonrası, yönetilen sınıfların bağımsız ilerici, devrimci örgütlerinin ve namuslu, dürüst liderlerinin, ideolojik-politik yetkinlikteki öncü unsurlarının politik maharetlerine kalacaktır!
“EVET” iradesi ise, yönetenler arasındaki çelişkileri etkisizleştirerek, yöneten sınıfların yönetilen sınıflardan kaynaklanan çelişkileri ortadan kaldırma hızını artıracak, böylece faşizmin konuşlanması tamamlanmış olacaktır!
Öyleyse “BOYKOT” iradesinin “EVET” iradesini artıracağı, dolayısıyla yönetilenlerden kaynaklanan çelişkilerin ortadan kaldırılma hızını artırmaya ve dolayısıyla da faşizmin en tam ifadesiyle konuşlanmasına hizmet edeceği kendiliğinden anlaşılabilir bir gerçektir!
Bu durum, sermaye sınıfı için yeni ekonomik alanların zaptı anlamına geldiği ölçüde, bir devlet durumu olan demokrasinin (ne kadar kaldıysa) yerinin, bütünüyle faşist diktatörlüğe teslim ediliyor olmasıdır!
Burada yenilen ve teslim alınan işçi ve emekçi sınıflardır!
Dikkatle bakıldığında, akıl gözüyle bakıldığında, aklımızdakilerle bakıldığında, bu fotoğrafta bir sınıf kavgasının yansıması olduğu görülecektir; yani demek ki, bugün itibariyle bir sonucun, yani bir sınıf kavgasının ifadesi olan; sonrasında ise yeni bir başlangıcın, yeni sınıf kavgalarının ifadesi olacak olan 16 Nisan Anayasa Referandumu tümüyle sınıfsaldır!
Şöyle ki, 12 Eylül faşist darbesi, bir tekelleşme sancısının, bu yönde süren bir sınıf kavgasının sürüklediği sonuçtu ve sonrasında, yani 12 Eylül rejiminde, tekelleşme sancısının giderilip, tekelci düzenin yerleştirilmesi kavgası ve sancısı, tüm şiddetiyle ve çeşitli krizleri ile hatta referandumlu ve referandumsuz pek çok anayasa değişikliği yanında, hükümet değişiklikleri ile bugünlere kadar gelmiş ama tekelleşme bunalımı bir türlü bitmemiştir!
Tekelci düzene gelindikten sonra, ekonomik ve toplumsal sorunları, yalnızca içe yönelik zoru artırarak ve yayarak çözmek imkânı kalmamıştır!
Öyleyse tekelci düzen, faşizm sözcüğünü gereksiz kılacak bir devlet zorunu artırmakla birlikte sorunlarını dışarıya açılarak çözmeye hazırlanmak zorundadır!
Öyleyse tekelci düzen emperyalist senaryolara yelken açmak durumundadır!

Bu yüzden tekelci düzen Türkiye’de, emperyalist senaryoları denemek zorunda kalmış ve hâlâ da denemektedir!
Kürt devrimci mücadelesi tam burada patlamıştır ve Türkiye’nin düzenini hem sarsmış, hem de sıkıştırmıştır! Tekelci düzen, tam  “içerdeki sorunları uykuya yatırdım, artık emperyalist senaryolara hazırlanabilirim” derken, bu en büyük ve hatta uykuya yatırılan sorunları uyandıran sorunu (Kürt sorununu) çözmekle karşı karşıya kalmıştır!
Böylece, sorunu sorun olmaktan çıkarmak için, iç baskı artırılırken, devlet zoruna bir başka kuvvet eklenmiştir; medya artık bir kurum olarak, yasama, yürütme ve yargı ile hiç çelişmeyen, bunlarla iç içe olan bir kuvvet olarak, devlet zorunun bir kolu haline getirilmiştir; artık, hiçbir baskının baskı olarak görülmemesi için, bu kuvvet, medya, hem de son derece mekanize ve kemikleşmiş olarak hazır ve nazırdır!
Faşizm sözcüğünü gereksiz kılmak ve devlet zorunu artırırken hissettirmemek artık daha çok kolaylaşmıştır!
Bir yanı tekelci, diğer yanı emperyalist olan Türkiye düzeni, medyanın da devreye girmesiyle Türkiye toplumunu uyguladığı baskısının şiddetine alıştırabilmiş, devlet zorunu artırarak yaymış ve görünmez kılmıştır; hatta tüm baskısıyla hareket halinde iken bile bu zoru demokrasi olarak gösterebilmiştir; hâlâ da gösterebiliyor!
Öyleyse, faşizm, gerçek ve acımasız terörünü göstermediğinde onu yok saymak ahmaklık değilse, sahtekârlıktır!
Bu sahtekârlık, faşizmin gerçek ve acımasız terörünün, ancak direnç olduğu zaman kendini gösterdiği gerçeğinin üzerini örtmek demektir; ahmaklık ise, faşizmin terörü ile faşizmi birbirine karıştırmak demektir!
Bunu, Tarihe “Gezi Direnişi” olarak geçen halk isyanı günlerinde, emekçi halk ve emekçi halk sevgisi, faşizmin terörünü yenip bu gerçeğin üzerindeki şalı yırtıp atarak, kendi yarattığı “demokrasi” dinine tapan, faşizmi sadece açık kapıları zorlarken gelen saldırı ve katliamlar sanan Kürt siyasal hareketi hariç hepimize göstermiştir!
Diğer yandan, şu da bir gerçekliktir ki, devlet zorunun demokrasi olarak gösterilebilmesinin imkânları had safhada olduğu halde, devlet zorunun şiddeti bir taraftan artırılmakta ve diğer taraftan dejure hale getirilmeye çalışılmaktadır!
Bu da, faşist konuşlanmanın, tekellerin düzeninin, yani dinci-gerici, osmanik-islamik temelde konuşlanmasını tamamlamaya çalışan 12 Eylül faşist diktatörlüğünün sağlamlığının değil, zayıflığının bir sonucu olduğunu ve öyleyse, fırsatların önünün fazlasıyla açık olduğunu göstermektedir!
Bununla birlikte, tekelci düzen, insanı kendine güvensiz, edilgen, küçük işlerin adamı, sürü haline dönüştürüyor; küçük işleri yapmak sürekli küçülmektir; kendine güvensiz insan yozdur; edilgen insan sürüdür; sürü ise ortaçağın insanıdır!
Demek ki bir de şu var; tekelci düzen ortaçağı tekrarlamaktadır!
Ve artık buradayız ve burada, emperyallizmin YENİDÜNYA DÜZENİ ile bu düzenin konuşlanmasında en önemli sıçrama tahtası olarak öngörülen ve bütün emperyalist –kapitalist dünyaya önerilen, ezilen ve sömürülen halklara, üstelik de bir “Kürt kurtuluşu” renginde dayatılan BOP-BİP konuşlanmasına, nesnel ve öznel olarak ve elbette teorik-politik hokkabazlıklarla “kandırılarak” taraf olanlarla, buna yine nesnel ve öznel olarak ve son derece net ve açık olan teorik-politik yaklaşımlarla karşı olanların gittikçe yükselen kavgasının ve bu kavganın ortaya çıkardığı sınıfsal ve ideolojik-politik dengelerin, yani nesnel şartların ezilen ve sömürülen sınıfların lehinde ama ezen ve sömüren sınıfların, emperyalist kapitalizmin ve elbette tekellerin düzenlerinin aleyhinde geliştiğini görüyoruz!
İşte tam burada, yani burada gördüğümüz koşullarda, sadece Türkiye’nin ve içinde bulunduğu geniş coğrafyanın değil, bütün dünyanın, karakteristik bir çöküş göstergesi arz ettiğini, emperyalizmin ve tekelci kapitalist ekonomilerin ilerleyen çözülmesinin ve yozlaşmasının had safhada olduğunu çoktan göstermiş olan ve hiçbir zaman, hiçbir yerde tekellerin ekonomik-politik programlarından başka bir program yürütmemiş olduğu bilinen ve bir kere yenildiyse, yine yenileceği açık olan faşizmin çaresizce tırmandırılmaya, yine yeniden egemen kılınmaya çalışıldığı gerçeği ile karşı karşıya olduğunu görüyoruz!
Ancak, tam da bu nokta, emperyalizmin, tekelci düzenlerin en güçsüz ve çaresiz zamanlarını yaşadığı, o kadar öyle ki, mecbur oldukları emperyalist savaştan bile ölümüne korktukları ve aynı zamanda buna, yani bu emperyalist savaşa karşı durmaya nesnel ve öznel olarak hazır olan ulusal ve uluslararası güçlerin birikmeye başladığı bir noktadır!
Daha önemlisi, bu noktada, çok uzun bir zamandan beri aldatılan ve aldatıldıklarının önemli oranda farkında olan işçi ve emekçi yığınlarını, faşizm karşısında tekellerin yedeği yapmak üzere aldatabilecek türden, İkinci Enternasyonalin “karizmatik” olduğu kadar sahtekâr da olan “liderleri” gibi “liderler”in, sahtekârlıkta rekora koşsalar bile, hayat bulamayacakları görülmektedir!
Ayrıca, bu noktada, işçi ve emekçileri, faşist konuşlanmanın son hamlesinin yedeğine sürüklemek üzere yanıltarak silahsızlandırmak için kullanacağı pek fazla barutu kalmayan ve dipten gelen bir dalga misli onca zaman aldattıkları tabanlarından yükselen baskılar karşısında bir ölüm kalım ikilemi içine sürüklenen sosyal-demokrat, sosyalist, liberal, vb. hatta Kemalist etiketli, yani öyle görünmek için çırpınan bilumum sahtekâr örgütlerin, bataklık kurbağaları misli acz içinde çırpındıklarını, ağlamaklı bir şekilde hiç istemedikleri sloganları yüksek sesle haykırmak zorunda kaldıklarını da görüyoruz!
Ancak, bununla birlikte, bu noktada, işçi ve emekçilerin, en örgütsüz, savunma mekanizmalarının en zayıf, “önderlerinin” en sahtekâr, velhasıl en silahsız olduklarını da görüyoruz ki, bunun yaşanmış faşizmler karşısında olandan pek farklı olmadığını biliyoruz; ancak farklı olan, egemen sınıfların ekonomik-politik ve ideolojik hegemonyalarının tüm baskısına, yarattığı tüm illuzyonuna rağmen, ezilen ve sömürülen sınıfların mevcut koşullarda yaşamak istememe, başka bir dünya isteme ve bu başka dünyada ezilen ve sömürülen olmak istememe ve elbette artık aldatılmak istememe eğiliminin yüksek olmasıdır!
İşte bu forumda, Sosyalist Forum, dönen dolapların, H.Doludizgin adlı forum üyesinin yerinde nitelemesiyle, bu dolapları döndüren fırıldakların olmayacak duaya âmin misli acz içinde çırpınmaları bu yüzdendir; yani yukardan aşağıya resmini çizdiğim inatçı gerçeklerin üzerini örtmek, akıllardan uzak tutmak içindir!
Fakat şimdi tehlikeler ve fırsatlar, tarihin hepimizi sürüklediği bu son karanlık tünelin önünde ve arkasında üstüste çakışmıştır; hangisinin altta kalacağını tünelin arka ucundan çıkanlar da, tünelin içinde kalanlar da görecektir; ancak tarihin mantığı, tünelin arka ucundan çıkanların, bu tünele girerken tünelin arka ucundan çıkmak için ne yapılması gerektiğini bilenler olacağına işaret etmektedir!
Çünkü sosyalistler, faşistleşmenin ve emperyalist savaş tehlikesinin gelişme hızının küçümsenmeyecek denli yüksek olduğunu; ama buna karşın kapitalist sistemin sağlamlığının değil, zayıflığının göstergesi olan faşist diktatörlüklerin ve emperyalist savaşların kaçınılmaz olmadığını, önlenebileceğini bilirler ve buna inanırlar; faşizme karşı bu bilinç ve inançla mücadele ederler; yani bu tehlikeyle, onu küçümsemeden ama yenilebileceğini bilerek, inanarak mücadele ederler!
Fırsatların ancak böyle hayat bulacağına inanarak fırsatların paçasını yerinde ve zamanında tutmanın hünerini göstermeye çalışırlar!
Kürt siyaseti mi?
Kürt siyaseti ve hareketi, referandum oyununu boşa çıkaracak dürüstlük ve samiyeti, “HAYIR” çağrılarındaki kararlılığı ve berraklığı, Kürt sorununun, Kürt halkının ve Türkiye’nin Kürt-Türk ve diğer bütün işçi ve emekçilerinin vazgeçilmez tarihsel çıkarları doğrultusunda çözümüne kapı açacak şekilde ve sadece Öcalan’ın değil, HDP’li vekiller, siyasetçiler ve yerel yöneticiler dâhil, zindandaki tüm ilerici, devrimci, devrimci-demokrat politik tutsakların özgürlüklerine de kapı açacak bir “HAYIR” iradesi göstererek bizi şaşırtmalı ama daha önemlisi, Kürt halkının ezici çoğunluğunu, “HAYIR” iradesinde net olarak kararlı olduklarına inandırmalıdırlar!
Sosyalistler mi?
Bugüne kadar her gün yenilenen tarih alanı üzerinde cereyan eden sınıf mücadelelerinin, her devrimci mücadelenin, amacı sınıf mücadelesinden ne kadar uzak görünürse görünsün, devrimci işçi sınıfının katastrof final anına kadar zorunlu olarak başarısızlığa uğramak zorunda olduğunu; her türlü toplumsal reformun, proleter devrimi ile feodal karşı devrimin bir dünya savaşı içinde, silahlarla boy ölçüşecekleri ana kadar bir ham hayal olarak kalacağını gösterdiğini bilerek, inanarak, katastrof final için mücadele etmekten, bu savaşımın yolunu genişletmekten hiçbir zaman vazgeçmezler, vazgeçmeyeceklerdir!
İşte, 12 Eylül 2010 Referandumunda olduğu gibi, 16 Nisan Anayasa Değişikliği referandumunda da, bu bilinç ve inançla ve hatta “HAYIR” iradesi kazanınca faşizmin bir çırpıda yenilmeyeceğini ama yenilebileceği düşünce ve inancının kitleleri saracağını ve de dinci-gerici 12 Eylül faşist diktatörlüğüne, emperyalizme, tekellerin düzenine, karşı savaşımın başka ve güçlü bir boyut kazanabileceğini, laik, ilerici, devrimci, halkçı bir emekçi cumhuriyeti için savaşımın  önünün açılacağını, sınıfsal dengelerinin oluşacağını bilerek “HAYIR” iradesinin kazanması için savaşım vermeyi boyunlarının borcu sayarlar!
Fikret Uzun
05-Nisan-2017